Γενικές Πληροφορίες

Προτεινόμενες αμοιβές παροχές μεσιτικών υπηρεσιών για την αγορά- πώληση-ενοικίαση

Πωλήσεις ακινήτων

  1. Σε κάθε περίπτωση που η αγοραία τιμή πώλησης του ακινήτου είναι μικρότερη των €75.000, καθορίζεται σαν ελάχιστη αμοιβή το ποσό των €1.500, συν το Φ.Π.Α 24%.
  2. Για ακίνητα αξίας άνω των €75.000, καθορίζεται αμοιβή σε ποσοστό 2% και επιπλέον Φ.Π.Α 24%.

Μισθώσεις

Καθορίζεται το ποσό ενός ενοικίου έκαστου των συμβαλλομένων.
Προκαταβολή αρραβώνα ιδιωτικοί συμφωνητικού

  1. Καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας του ακινήτου.
  2. Το ποσό αυτό συμφωνείται ότι θα παραμείνει άτοκο στα χέρια του μεσίτη μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου ή του προσύμφωνου, όποτε και θα αποδοθεί στον δικαιούχο, αφού κρατηθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή του.
Ελληνικα
Google Translate